Algemene informatie / Stichting Gezel

Stichting Gezel zet leerwerkprojecten op om jonge mensen met een arbeidsbeperking duurzaam naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Zij voert deze projecten lokaal uit in samenwerking met gemeenten, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het netwerk rondom de betreffende doelgroep.

Werk binnen het bereik van jonge mensen

Het uitgangspunt voor het toeleiden naar de arbeidsmarkt is dat jonge mensen doen wat zij kunnen, geplaatst in een werkomgeving waar iemands talent tot uiting kan komen. Werk en opleiding worden afgestemd op het bereik van mensen, en bieden ruimte om verder te ontwikkelen wat iemand kan.

Het resultaat is het creëren van betere kansen voor jonge mensen op een reguliere baan, binnen wat zij kunnen en graag willen. De leerwerkprojecten van Stichting Gezel vormen daarmee een goede basis voor jonge mensen om in hun eigen inkomen te kunnen voorzien en niet afhankelijk te hoeven zijn van een uitkering.

4.000 extra banen in het basisonderwijs

‘Zorgassistenten op een basisschool’ heeft als doel om jonge vrouwen met een arbeidsbeperking met een achtergrond in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs een leerwerkbaan te bieden, die in twee jaar toeleidt naar een MBO-2 diploma. Via dit project wordt het voor jonge vrouwen met een arbeidsbeperking mogelijk om te werken op een aantrekkelijke werkplek en tegelijkertijd toe te werken naar een voltooide MBO-2 opleiding. Daarnaast biedt deze leerwerkbaan jonge vrouwen met een uitkering betere perspectieven op een baan.
De aanleiding voor het project is de ambitie van de PO-sector om reguliere banen in het basisonderwijs te creëren voor jongeren met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het op termijn om 4.000 banen.

Met het project wordt onderzocht of zorgassistenten de hoge werkdruk in de onderbouw van het primair onderwijs kunnen verlagen en of jonge vrouwen met een arbeidsbeperking de functie van zorgassistent kunnen vervullen. De effectiviteit van de leerwerkbanen wordt nauwlettend gevolgd door de landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties in het basisonderwijs. In de nabije toekomst zal een effectmeting worden uitgevoerd.

Stichting Gezel verzorgt inhoud en uitvoering

‘Zorgassistent op een basisschool’ is gestart op initiatief van de sociale partners in het primair onderwijs, dit zijn de PO-Raad en vakbonden. Het project wordt gecoördineerd door het Arbeidsmarktplatform PO, dat ook grotendeels financiert. Stichting Gezel is initiatiefnemer en voert het project uit. Zij werft geschikte kandidaten en biedt hen voor twee jaar een arbeidscontract aan. Daarnaast organiseert zij de opleiding, bewaakt dat deze aan alle wettelijke verplichtingen voldoet en dat de deelnemers voldoende studieresultaten halen zodat zij na twee jaar het diploma halen. Ook coördineert Stichting Gezel de jobcoaching en bewaakt de kwaliteit.

Het project duurt 2,5 jaar en moet uitwijzen of een zorgassistent de leerkrachten duurzaam kan ondersteunen. Het is een landelijk project, dat lokaal wordt uitgevoerd.