Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen zoals belastingdienst, jouw woongemeente en het UWV, voor zover dat wettelijk verplicht is dan wel noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.